Legislativa

Pilový pás Wikus Marathon M42

Legislativa

Právní poradna: Zneužívání dominantního postavení


V současné době se vyskytují případy, které lze kvalifikovat jako tzv. "závazek ke smlouvě", kdy je podmiňováno provádění oprav a servisních činností nákupem pilových pásů prodejcem stroje. Dochází zde ke zneužívání dominantního postavení v případě, že dodavatel stroje je výhradním prodejcem a kupující nemá možnost zajistit servis, opravy a získání náhradních dílů u jiného dodavatele. Takové jednání lze kvalifikovat jako jednání, jímž je naplňováno jednání podle § 9 odst. 3 písm. b) a c) zákona č. 63/1991 Sb.

Vyjádření:

Zákon č. 63/1991 Sb. o ochraně hospodářské soutěže chrání podle § 1 odst. 1 hospodářskou soutěž na trhu výrobků a výkonů, proti jejímu omezování, zkreslování nebo vylučování (dále jen narušování) § 9 odst. 1 upravuje tzv. monopolní postavení a tzv. dominantní postavení na trhu. Získá-li soutěžitel sám nebo v dohodě s jinými soutěžiteli takové postavení na relevantním trhu, že není vystaven soutěži vůbec (monopolní postavení) popř. není vystaven soutěži podstatné (dominantní postavení), je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit ministerstvu. Podle § 9 odst. 3 zákona č. 63/1991 Sb. nesmí být soutěžitelem zneužíváno monopolní nebo dominantní postavení na újmu jiných soutěžitelů, ani na úkor veřejného zájmu. Zneužitím je zejména:


  • Přímé nebo nepřímé vynucování nepřiměřených podmínek ve smlouvách s jinými účastníky trhu, zvláště vynucování plnění, jež je v době uzavření smlouvy v nápadném nepoměru k poskytovanému protiplnění.
  • Vázání souhlasu s uzavřením smlouvy na podmínku, že druhá smluvní strana odebere i další plnění, které s požadovaným předmětem smlouvy věcně ani podle obchodních zvyklostí nesouvisí.
  • Uplatňování rozdílných podmínek při shodném či srovnatelném plnění vůči jednotlivým účastníkům trhu, jimiž jsou tito účastníci v hospodářské soutěži znevýhodňováni.
  • Zastavení či omezení výroby, odbytu nebo technického vývoje zboží za účelem získání neoprávněného hospodářského prospěchu na úkor kupujících.

Bližší dotazy zodpoví:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Výkonný odbor 2
Joštova 8
601 56 BRNO
Tel. : 54216111 centrála
Fax. : 542210023

Prohlášení o shodě výrobku

Pilové pásy nejsou stanoveným výrobkem ve smyslu zákona 22/1997 ve zněni zákona 71/2000 sbírky.ZpětNahoruVpředVytisknoutMapa stránek © 2020 WIKUS